ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 9-Dec-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 54/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިޔާސީ
ޑިމޮކްރަސީ
އަސާސީ
ާނޫނުއަސާސ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމްދީދީ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަސްމާ ރަޝީދު
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 23
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_23_09-12-2014.pdf.pdf639.59 kBAdobe PDFބައްލަވާ