ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 26 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 14-Dec-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 57/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާބިލު
ޝަރުޢީ
ޖުޑިޝަރީ
ކޯޓު
ނިޒާމު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 26
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_26_14-12-2014.pdf.pdf708.21 kBAdobe PDFބައްލަވާ