ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 28 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 16-Dec-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 59/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެކްސްޕޯޓް
އިމްޕޯޓް
ޑިއުޓީ
އިންކަމް
ތަރައްޤީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
އިބްރާހީމްދީދީ
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ޢާޡިމް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
މޫސާމަނިކު
ފައިޞަލް ނަސީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 28
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_28_16-12-2014.pdf.pdf774.68 kBAdobe PDFބައްލަވާ