ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 08 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 27-Apr-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 12/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ސްޓެލްކޯ
އޯވަރ ޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީ
ގެރެންޓީ
ސަފީރު
ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް
ބަނގްލަދޭޝް
ޗައިނާ
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން މެންބަރު
އިންޓަރވިއު
މާކްސް
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
6 ވަނަ މާއްދާ
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުން
އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002
ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނު
ޖިންސީ ކުށުގެ ބިލު
ޖިންސީ ކުށް
ޤާނޫނު 71/78
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުން
އެއަރޕޯޓް ޓެކްސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: މުޙަންމަދު ނަޝީދު ( ކާނަލް )
ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ޙަސަން ލަޠީފް
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ސަމީރު
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙަންމަދު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ރިޟާ
ޢަލީ ސަލީމް
މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން
މުޙަންމަދު ރަޝީދު( މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު )
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
މުޙަންމަދު ޝިފާޒް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 8
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ބާރަށު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_01_08_27-04-2014.pdfrmjy_17_01_08_27-04-2014923.89 kBAdobe PDFބައްލަވާ