ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 24-Mar-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 07/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ގަވަރުނަރު
ގަވަރުނަރުގެ މަޤާމް
ސަފީރު
ސްރީލަންކާ
ބެލްޖިއަމް
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޯޑު
ޖިންސީ ގޯނާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު 71/78
ބޭރަށްފުރާ ފަސިންޖަރުން
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސްޗާޖު
ޖީ.އެސް.ޓީ
ޖަދުވަލު 1 އަދި 2
ޢާއްމު ގަވާއިދު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2008
ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
މުސާރައާ ޢިނާޔަތް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: (ކާނަލް) މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
އަލްޙާން ފަހްމީ
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނާޡިމް ( މަޑަވެލި)
މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން
މޫސާމަނިކު
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޒާހިރު އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 3
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ވެލިދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މީދޫ ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_01_03_24-03-2014.pdfrmjy_17_01_03_24-03-2014851.22 kBAdobe PDFބައްލަވާ