ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 01 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 13-Oct-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 32/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މުއައްސަސާ
ދިރާސާ
ޕާލިމެންޓްރީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ދާއިރާ: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_01_13-10-2014.pdf.pdf559.88 kBAdobe PDFބައްލަވާ