ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 29 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 25-Dec-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 60/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގެދޮރު
ޑިމޮކްރަސީ
ޖިނާޢީ
ޕާލިމެންޓްރީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 29
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_29_25-12-2014.pdf.pdf952.33 kBAdobe PDFބައްލަވާ