ސުރުޚީ: 2013 ވަނަ އަހަރު ދައުރުން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު 01 ވަނަ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 22-Sep-2013
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 45/2013
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުއައްސަސާތައް
ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން
ފުރަތަމަ ބުުރު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ވަޙީދު
މޫސާމަނިކު
ޑރ. އަޙްމަދު ޝަރީފް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_01_22-09-2013 and 23-09-2013.pdfrmjy_17_01_22-09-2013 and 23-09-2013913.1 kBAdobe PDFބައްލަވާ