ސުރުޚީ: 2013 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 23-Jul-2013
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 39/2013
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން މެންބަރުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2008
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002
ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު
ރަޖިސްޓްރީ
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު
ސިއްރު ވޯޓު
ސްޕްރީމް ކޯޓު
މަޖިލީހުން ނަގާ ވޯޓު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ޢީސާ
އަޙްމަދު ސަމީރު
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ނަޝީދު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙަންމަދު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
މުޙަންމަދު ރަޝީދު( މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު )
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
ޒާހިރު އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 15
ދާއިރާ: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ
ދާންދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_02_15_23-07-2013.pdfrmjy_17_02_15_23-07-20131.21 MBAdobe PDFބައްލަވާ