ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 29-Apr-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 22/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މެނިފެސްޓޯ
އޭޝިއާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ނާޡިމް ރަޝާދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މުބީން
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
މޫސާމަނިކު
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 22
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_01_22_29-04-2015.pdf.pdf832.51 kBAdobe PDFބައްލަވާ