ސުރުޚީ: 2013 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 4-Jun-2013
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 26/2013
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮވްނެންޓް
ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް
ކޮންވެންޝަން އޮން އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް
ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގައިންސްޓް ވިމެން
ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތު
މުސާރައާ ޢިނާޔަތް
ޖަލުތަކާ ޕެރޯލް
ޖަލު އޮފިސަރުން
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އިމްތިޔާޒްތަކާ ބާރުތައް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2013
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: (ކާނަލް) މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ޙަސަން ލަޠީފް
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އިލްޔާސް ލަބީބު
ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ރިޟާ
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް ( މަޑަވެލި)
މުޙަންމަދު ރަޝީދު( މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު )
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
ޝިފާޤް މުފީދު
ޑރ. އަޙްމަދު ޝަރީފް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 2
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ދާންދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_02_02_04-06-2013.pdfrmjy_17_02_02_04-06-20132.3 MBAdobe PDFބައްލަވާ