ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 28-Apr-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 21/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ލާމަރުކަަޒު
މެޖޯރިޓީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމްދީދީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 21
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_01_21_28-04-2015.pdf.pdf724.57 kBAdobe PDFބައްލަވާ