ސުރުޚީ: 2012 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 38 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 25-Dec-2012
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 80/2012
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު
ބަޖެޓު
އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުން
ބަޖެޓް ރިޕޯޓް
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ
ޓެކްސް
ހިލޭ އެހީ
ޚަރަދު
އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން ެންޑް އެމިގްރޭޝަން
އިމިގްރޭޝަން ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް
ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ޙަސަން ލަޠީފް
ނާޡިމް ރަޝާދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނާޡިމް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު މޫސާ
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ނަޝީދު
އިލްޔާސް ލަބީބު
ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނާޡިމް ( މަޑަވެލި)
މުޙަންމަދު ރަޝީދު( މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު )
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު ޤަސަމް
މޫސާ ޒަމީރު
މޫސާމަނިކު
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޑރ. އަޙްމަދު ޝަރީފް
ޒާހިރު އާދަމް
ޔޫސުފް ނައީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 38
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މީދޫ ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ދާންދޫ ދާއިރާ
ދިއްގަރު ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_03_38_25-12-2012.pdfrmjy_17_03_38_25-12-20121.48 MBAdobe PDFބައްލަވާ