ސުރުޚީ: 2012 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 37 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 24-Dec-2012
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 79/2012
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މެންބަރުން
ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޒިންމާދާރުކުރުވުން
ކޮރަޕްޝަން
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން
އިންޑިއާ އެންބަސީ
ސަރުކާރު ލޯނު
ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ޗައިނީޒް އެގްޒިމް ބޭންކް
ބޯހިޔާވަހިކަން
މިނިވަންކަމުގެ ބިލު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: (ކާނަލް) މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ޙަސަން ލަޠީފް
ނާޡިމް ރަޝާދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނާޡިމް
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ޢީސާ
އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު ސަމީރު
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އިލްޔާސް ލަބީބު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ރިޟާ
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް ( މަޑަވެލި)
މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން
މުޙަންމަދު ރަޝީދު( މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު )
ޝިފާޤް މުފީދު
ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 37
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ދިއްގަރު ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_03_37_24-12-2012.pdfrmjy_17_03_37_24-12-2012969.93 kBAdobe PDFބައްލަވާ