ސުރުޚީ: 2012 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 23-Jul-2012
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 35/2012
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ފުލުހުންގެ ލާންސް ކޯޕްރަލް
އާދަމް ޙަލީމު
ވަޅިއަކުން ހަމަލާދިނުން
ފުލުހުން
އިދާރީ ދާއިރާ
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޯޑު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010
ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2010
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު
ޢަލީ ޢާޡިމް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް ( މަޑަވެލި)
މުޙަންމަދު ޝިފާޒް
މޫސާމަނިކު
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ
ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 21
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ބާރަށު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މީދޫ ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_02_21_23-07-2012.pdfrmjy_17_02_21_23-07-2012771.56 kBAdobe PDFބައްލަވާ