ސުރުޚީ: 2012 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 27-Jun-2012
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 26/2012
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި
ވިޔާފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުން
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
ޓެކްސް
ވިޔަފާރި ފައިދާ
މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ރިޔާސީ ވެރިކަން
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކޮށްފައިވާ ކަންކަން
ތަޙުޤީޤު
ސްޕްރީމް ކޯޓު
ފަނޑިޔާރުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ޢީސާ
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ނަޝީދު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
ޢަލީ ރިޟާ
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ވަޙީދު
ޢަލީ ސަލީމް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު( މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު )
މޫސާމަނިކު
ޑރ. އަޙްމަދު ޝަރީފް
ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ
ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ޒާހިރު އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 12
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_02_12_27-06-2012.pdfrmjy_17_02_12_27-06-2012997.9 kBAdobe PDFބައްލަވާ