ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 20-Apr-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 17/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
ކޯލިޝަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 17
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_01_17_20-04-2015.pdf.pdf662.03 kBAdobe PDFބައްލަވާ