ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 13-Apr-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 16/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޖަލު
ޕެރޯލް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 16
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_01_16_13-04-2015.pdf.pdf756.92 kBAdobe PDFބައްލަވާ