ސުރުޚީ: 2012 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 2-Apr-2012
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 02/2012
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
މަޖިލީހުގެ ރުހުން
ވަޒިރުންގެ މަޖިލިސް
ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
މިނިސްޓްރީތަކަށް ބަދަލުގެނައުން
ބައިނަލްޢަޤްވާމީ މުޢާހަދާ
ސާކު ކޮންވެންޝަން އޮން ކޯޕަރޭޝަން އޮން އެންވަޔަރމަންޓް
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ޙަސަން ލަޠީފް
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ސަލީމް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް ( މަޑަވެލި)
މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މޫސާމަނިކު
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ
ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 2
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ދާންދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_01_02_02-04-2012.pdfrmjy_17_01_02_02-04-2012731.64 kBAdobe PDFބައްލަވާ