ސުރުޚީ: 2011 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 06 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 12-Oct-2011
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 65/2011
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
މަޖިލީހުގެ ރުހުން
އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު
ފިއުލް ސާރޗާޖު
ކަރަންޓުގެ އަގު
ސްޓެލްކޯ ސަބްސިޑީ
ސަބްސިޑީ
ވިޔަފާރި
އެސް.ޓީ.އޯ
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ
ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނި
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޯޑު
މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ މެންބަރު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2007
އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު
ރެސިޑެންޓް ޕާމިޓް
ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ޙަސަން ލަޠީފް
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ވަޙީދު
ވިސާމް ޢަލީ
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު ޤަސަމް
މޫސާމަނިކު
ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ
ޔޫސުފް ނައީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 6
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ދާންދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_03_06_12-10-2011.pdfrmjy_17_03_06_12-10-2011541.25 kBAdobe PDFބައްލަވާ