ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 25 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 13-Apr-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 25/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު
ޙުކުމް
ޓްރައިބިއުނަލް
ސުޕްރީމް ކޯޓު
ޖުޑިޝަރީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ޝާހް
ފައިޞަލް ނަސީމް
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 25
ދާއިރާ: ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_25_13-04-2016.pdf.pdf846.1 kBAdobe PDFބައްލަވާ