ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 30-Mar-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 13/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢުމަރު ޙުސައިން
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
ފައިޞަލް ނަސީމް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 13
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_01_13_30-03-2015.pdf.pdf906.65 kBAdobe PDFބައްލަވާ