ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 21-Jul-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 16/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
6/77
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ޠާރިޤް
އިބްރާހީމް ނަޞީރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ ސަލީމް
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 15
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މަހިބަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_15_21-07-2014.pdf.pdf858.33 kBAdobe PDFބައްލަވާ