ސުރުޚީ: 2011 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 01 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 2-Jun-2011
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 26/2011
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މާލީ ސިޔާސަތު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު
ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓް
އާމްދަނީ
ވިޔަފާރި ލޯނު
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ދަޢުލަތުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ސިޔާސަތު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2010
ގޭންގު ކުށް
ގޭންގު ކުށް މަނާކުރުން
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހާ
ބަންދުން މިނިވަން ވުމުގެ ޙައްޤު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު ސަމީރު
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ޢާރިފް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު( މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު )
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
މުޙަންމަދު ޝިފާޒް
މޫސާމަނިކު
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޝިފާޤް މުފީދު
ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ބާރަށު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_02_01_02-06-2011.pdfrmjy_17_02_01_02-06-2011655.28 kBAdobe PDFބައްލަވާ