ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 09 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 18-Mar-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 9/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕާކިސްތާން
ޤާނޫނުއަސާސީ
ލާމަރުކަޒު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 9
ދާއިރާ: ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_01_09_18-03-2015.pdf.pdf735.1 kBAdobe PDFބައްލަވާ