ސުރުޚީ: 2010 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 24-Nov-2010
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 81/2010
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ކައުންސެލް ޖެނެރަލް
ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ރުުހުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2010
މަޢާފުދުނުމާ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010
ފަޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު
ސަރުކާރަށް ތަކެތިގަތުމާ ޚިދުމަތް ހޯދުން
ބަޖެޓު
ހަޅުތާލު
ހަޅުތާލުކުރުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2007
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން
ޕާސްޕޯޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: މުޙަންމަދު ނަޝީދު ( ކާނަލް )
ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ޙަސަން ލަޠީފް
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް ( މަޑަވެލި)
މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މޫސާމަނިކު
ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 17
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_03_17_24-11-2010.pdfrmjy_17_03_17_24-11-2010671.73 kBAdobe PDFބައްލަވާ