ސުރުޚީ: 2010 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 8-Nov-2010
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 77/2010
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޖިލިސްގެ ކަންކަން ހިނގުން
ގަވާއިދު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް
ރުހުން ދިނުން
ސްޕްރީމް ކޯޓު
ހުކުމް
ސިޔާސީ ޕާޓީ
މަޝްވަރާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްޙާން ފަހްމީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް
ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ޢަލީ ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް ( މަޑަވެލި)
މުޙަންމަދު ރަޝީދު( މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު )
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މޫސާމަނިކު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 13
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދާންދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_03_13_08-11-2010.pdfrmjy_17_03_13_08-11-2010282.46 kBAdobe PDFބައްލަވާ