ސުރުޚީ: 2010 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 09 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 20-Oct-2010
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 73/2010
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ހަޅުތާލުކުރުމުގެ ބިލު
ސިޔާސީ ޕާޓީ
މަޝްވަރާ
ސްޕްރީމް ކޯޓު
މަޖިލިސް
އަމުރު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަލްޙާން ފަހްމީ
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ވަޙީދު
ޢަލީ ސަލީމް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޔޫސުފް ނައީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 9
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_03_09_20-10-2010.pdfrmjy_17_03_09_20-10-2010393.51 kBAdobe PDFބައްލަވާ