ސުރުޚީ: 2010 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 32 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 24-Aug-2010
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 60/2010
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2007
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނު
ރައީސް ޢައްޔަންކުރުން
ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރުން
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޯޑު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010
އިދާރީ ދާއިރާ
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޯޑު މެންބަރުން
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ ކަންކަން
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ބައިތައް
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނު
ޤާނޫނުތަކުގެ ބައިިތައް
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ނާޡިމް ރަޝާދު
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ނަޝީދު
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު
ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް ( މަޑަވެލި)
މޫސާމަނިކު
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޒާހިރު އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 32
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_02_32_24-08-2010.pdfrmjy_17_02_32_24-08-2010432.64 kBAdobe PDFބައްލަވާ