ސުރުޚީ: 2010 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 29 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 17-Aug-2010
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 57/2010
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކަސްޓަމްސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސް
ޑިއުޓީ
އެކްސްޕޯޓް އިންޕޯޓް
ކަސްޓަމްސް އެންޑް ބޯޑަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ނާޡިމް ރަޝާދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ޢީސާ
އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު ސަމީރު
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
މުޙަންމަދު ނާޡިމް ( މަޑަވެލި)
މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މޫސާމަނިކު
ޒާހިރު އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 29
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_02_29_17-08-2010.pdfrmjy_17_02_29_17-08-2010512.66 kBAdobe PDFބައްލަވާ