ސުރުޚީ: 2010 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 28 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 16-Aug-2010
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 56/2010
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006
ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
ސަފީރުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: މުޙަންމަދު ނަޝީދު ( ކާނަލް )
ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް ( މަޑަވެލި)
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 28
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_02_28_16-08-2010.pdfrmjy_17_02_28_16-08-2010474.23 kBAdobe PDFބައްލަވާ