ސުރުޚީ: 2010 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 27 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 12-Aug-2010
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 55/2010
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
ކޮމިޝަން މެންބަރުން
މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުން
އިންޓަރވިއު
މާކްސް
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ސަމީރު
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު ޒުބައިރު
މޫސާމަނިކު
މޫސާ ޒަމީރު
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޒާހިރު އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 27
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ދުވާފަރު ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_02_27_12-08-2010.pdfrmjy_17_02_27_12-08-2010423.04 kBAdobe PDFބައްލަވާ