ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 07 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 16-Mar-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 7/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕާލަމެންޓްރީ
ޑިމޮކްރަސީ
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 7
ދާއިރާ: ނިލަންދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_01_07_16-03-2015.pdf.pdf684.21 kBAdobe PDFބައްލަވާ