ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 06 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 11-Mar-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 6/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިހުތިޖާޖު
ޕެރޯލް
ޢާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމްދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
ސަޢުދު ޙުސައިން
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 6
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_01_06_11-03-2015.pdf.pdf904.28 kBAdobe PDFބައްލަވާ