ސުރުޚީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 05 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 10-Mar-2015
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 5/18/2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޖަލު
ޞުލްޙަ
އޮޕޮޒިޝަން
ބޮއިކޮޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އިބްރާހީމްދީދީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 5
ދާއިރާ: ކެލާ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_15_01_05_10-03-2015.pdf.pdf876.87 kBAdobe PDFބައްލަވާ