ސުރުޚީ: 2010 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 06 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 10-Mar-2010
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 6/2010
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ޕްރައިވެޓައިޒް
ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން
ސަރުކާރު ކުންފުނި
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް
އަންހެނުން
ލުއި ލޯނު
ރިޔާސީބަޔާނުގެ ޖަވާބު
ޑޮލަރުގެ އަގު
މާލީ ސިޔާސަތު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު
ސިވިލް ސަރވަންޓުން
ސުނާމީ
ގެދޮރު
މަސްވެރިކަން
ތަޢުލީމްގެ ފުރުސަތު
ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2008
ސިފައިންގެ ޤާނޫނު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: މުޙަންމަދު ނަޝީދު ( ކާނަލް )
ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ޙަސަން ލަޠީފް
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ނާޡިމް ރަޝާދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ޢީސާ
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު ސަލީމް
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ނަޝީދު
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު
ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ރިޟާ
މުޙަންމަދު ނާޡިމް ( މަޑަވެލި)
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
މޫސާމަނިކު
ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 6
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_01_06_10-03-2010.pdfrmjy_17_01_06_10-03-2010560.52 kBAdobe PDFބައްލަވާ