ސުރުޚީ: 2009 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 31 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 7-Dec-2009
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 73/2009
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން
މާލީ އެހީތެރިކަން
ޤާނޫނު ނަންބަރު 27/78
ހުޅުލެއަށް އެރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
ޙިޔާލުފާޅުކުރުން
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ޙަސަން ލަޠީފް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
އަޙްމަދު ސަމީރު
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
އަލްޙާން ފަހްމީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ވަޙީދު
ވިސާމް ޢަލީ
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މޫސާމަނިކު
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 73
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދާންދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_03_31_07-12-2009.pdfrmjy_17_03_31_07-12-2009511.82 kBAdobe PDFބައްލަވާ