ސުރުޚީ: 2009 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 28 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 2-Dec-2009
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 70/2009
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
ބަޖެޓް
2010 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން
މުސާރައާ އެލަވަންސް
ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާ
ޞިއްޙީ ދާއިރާ
މުސާރަ
ދައުލަތުގެ ރިޒަރވް
ޕަބްލިކް ޕާޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ނާޡިމް ރަޝާދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޢަލީ މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް ( މަޑަވެލި)
މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ
ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 70
ދާއިރާ: ނައިފަރު ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ވެލިދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މީދޫ ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_03_28_02-12-2009.pdfrmjy_17_03_28_02-12-2009768 kBAdobe PDFބައްލަވާ