ސުރުޚީ: 2009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 33 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 13-Aug-2009
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 33/2009
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
ދަރިވަރުން
އިމްތިހާނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ
ވައުޗަރ
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 4 ވަނަ ޗެޕްޓަރ
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
އަބުރާބެހުމުގެ ކުށް
ޖިނާޢީ ކުށް
މަދަނީ ކުށް
އަބުރާބެހުމުގެ ދަޢުވާ
ޖޫރިމަނާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ޙަސަން ލަޠީފް
ނާޡިމް ރަޝާދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
އަޙްމަދު ޢީސާ
އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ސަލީމް
އަލްޙާން ފަހްމީ
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ނަޝީދު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އިލްޔާސް ލަބީބު
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
މޫސާމަނިކު
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 33
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދާންދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_02_33_13-08-2009.pdfrmjy_17_02_33_13-08-2009602.29 kBAdobe PDFބައްލަވާ