ސުރުޚީ: 2009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 20-Jul-2009
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 22/2009
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ
ވޮޑަމުލާ
3 ރަށް ކުއްޔައް ދޫކުރުން
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް
ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭން
ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯޓް
ރިސޯޓް
ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ ތަޙްޤީޤު
ފަނޑިޔާރުން
ފަނޑިޔާރުންގެ ނިންމުން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަން
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ނަންފުޅު
ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ސަފީރުން ކަނޑައެޅުން
ޖޫޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަން މެންބަރުން
ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް
މާކްސް
މަޖިލިސް މެންބަރަކު ހިމެނުން
މެންބަރަކު ކަނޑައެޅުން
އިދާރީ ދާއިރާތައް
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިނގުން
އަތޮޅު ކައުންސިލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: މުޙަންމަދު ނަޝީދު ( ކާނަލް )
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ނާޡިމް ރަޝާދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ނާޡިމް
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު ސަމީރު
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްޙާން ފަހްމީ
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
މުޙަންމަދު ޝިފާޒް
މޫސާމަނިކު
ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ
ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ޔޫސުފް ނައީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 22
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ބާރަށު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ދާންދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ދިއްގަރު ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_02_22_20-07-2009.pdfrmjy_17_02_22_20-07-20091.05 MBAdobe PDFބައްލަވާ