ސުރުޚީ: 2009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 15-Jul-2009
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 21/2009
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ
ނަރުދަމާ
ފޮނަދޫ
އަސާސީ ޚިދުމަތް
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް
ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓް
ފްލެޓް
ގޯތިގެދޮރު ހުރި މީހުން
ބޯހިޔާވަހިކަން
އެޗް.ޑީ.ސީ
ގޯތި ގެދޮރު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ އިސް ޤީޟީ
ފަނޑިޔާރުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: މުޙަންމަދު ނަޝީދު ( ކާނަލް )
ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު ސަމީރު
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
ޢަލީ ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
މުޙަންމަދު ޤަސަމް
މޫސާމަނިކު
ޝިފާޤް މުފީދު
ޒާހިރު އާދަމް
ޔޫސުފް ނައީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 21
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_02_21_15-07-2009.pdfrmjy_17_02_21_15-07-2009501.43 kBAdobe PDFބައްލަވާ