ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 12-Apr-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 24/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބްރިޖު
ޗައިނާ
އެންވަޔަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް
ތިމާވެށި
އިޤްތިޞާދު
ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން
އިސްލާމް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މުބީން
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 24
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_24_12-04-2016.pdf.pdf973.5 kBAdobe PDFބައްލަވާ