ސުރުޚީ: 2009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 22-Jun-2009
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 10/2009
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
ކުއްލިއްޔާ
އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔާ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ
ޢަރަބި ތަޢުލީމް
ސައިންސް ލެބް
އިންޓަރނޭޝަންލް ރިނިއުއަބަލް އެނަރޖީ އެޖެންސީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ޓަރާންސްޕޮޓް އެންޑް އެންވިރޮންމެންޓް
ބައިނަލްއަޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ
ރާއްޖެ ބައިވެރިވުން
ތިމާވެށި
ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ
ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިދާރީ ބިލު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ޓެކްސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 17
މެންބަރު: ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ޙަސަން ލަޠީފް
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ނާޡިމް ރަޝާދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ނާޡިމް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ޢީސާ
އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު
އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
އަލްޙާން ފަހްމީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ސަލީމް
ވިސާމް ޢަލީ
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޙަންމަދު ޝިފާޒް
މުޙަންމަދު ޒުބައިރު
މޫސާމަނިކު
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ
ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 10
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ބާރަށު ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މީދޫ ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ދިއްގަރު ދާއިރާ
ދުވާފަރު ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_17_02_10_22-06-2009.pdfrmjy_17_02_10_22-06-2009683.77 kBAdobe PDFބައްލަވާ