ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 6-Apr-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 22/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މުޢާހަދާ
ސާރކް ސީޑް ބޭންކު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އިނާޔަތް
ފައިސާ
ކޯޓު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 22
ދާއިރާ: އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_22_06-04-2016.pdf.pdf820 kBAdobe PDFބައްލަވާ