ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 18-Aug-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 25/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މެޖޯރިޓީ
ޤަރާރު
ބަނދަރު
އިކޮނޮމިކް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ޙުސައިން
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 24
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_24_18-08-2014.pdf.pdf699.42 kBAdobe PDFބައްލަވާ