ސުރުޚީ: 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 24-Apr-2019
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 16/2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިމްތިޔާޒު
ދުސްތޫރީ
ތަހުޒީބު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު މުބީން
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްލަޠީފް މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 16
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_19_01_16_24-04-2019.pdf.pdf566.23 kBAdobe PDFބައްލަވާ