ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 18 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 29-Mar-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 18/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕާޓީ ސިޔާސީ
އިންތިޚާބު
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން
ދައުލަތް
ދަފުތަރު
ފިންގަރޕްރިންޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 18
ދާއިރާ: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_18_29-03-2016.pdf.pdf934.8 kBAdobe PDFބައްލަވާ