ސުރުޚީ: 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 23-Apr-2019
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 15/2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕެސްޓިސައިޑް
އިމްޕޯޓު
ރެގިއުލޭޓް
ސިރިންޖު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ނާޡިމް ރަޝާދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މަރުޒޫގު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޢާރިފް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މޫސާމަނިކު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 15
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_19_01_15_23-04-2019.pdf.pdf790.03 kBAdobe PDFބައްލަވާ