ސުރުޚީ: 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 22-Apr-2019
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 14/2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސްރީލަންކާ
ލާއިންސާނީ
ސަގާފީ
މިސްކިތް
ތަރިކަ
ބިހުރޯޒު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުލްލަޠީފް މުޙަންމަދު
ޢަލީ ނިޒާރު
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
މޫސާމަނިކު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 14
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_19_01_14_22-04-2019.pdf.pdf537.09 kBAdobe PDFބައްލަވާ