ސުރުޚީ: 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 16-Apr-2019
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 12/2019
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަވާއިިދުތަކާ ބެހޭ
އަޕްލޯޑް
އޭވިއޭޝަން
އާޓްސް
އެނަރޖީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 12
ދާއިރާ: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_19_01_12_16-04-2019.pdf.pdf535.75 kBAdobe PDFބައްލަވާ